Dokumenty

Dôležité dokumenty na stiahnutie

Všetky dôležité dokumenty na jednom mieste. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Postup pre lôžkový hospic

Podmienky prijatia vyplývajú zo Zákona č. 576/2004 Z. z. – zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Občan (žiadateľ) si podá osobne, alebo písomne (prípadne splnomocní osobu na vybavovanie):
 1. Žiadosť o prijatie pacienta – lôžkový hospic – príloha č.1
 2. Vyjadrenie lekára – indikácia k prijatiu do lôžkového hospicu – príloha č.2
 • je potrebné mať odporúčanie od lekára na hospicovú/paliatívnu starostlivosť)

Postup pre mobilný hospic

Občan (žiadateľ) si podá osobne, alebo písomne (prípadne splnomocní osobu na vybavovanie):
 1.  Žiadosť o prijatie pacienta do mobilného hospicu – príloha č.3
 • je potrebné mať odporúčanie od lekára na hospicovú/paliatívnu starostlivosť- výmenný lístok
Po vyplnení a podpísaní tlačív, doručí všetku dokumentáciu do Liečebne sv. Filomény, kde o prijatí pacienta rozhoduje tím pozostávajúci z lekára, vedúcej sestry a sociálneho pracovníka. Na základe prijatia pacienta do lôžkového/mobilného hospicu, je pacientovi poskytovaná paliatívne starostlivosť.

Postup pre zariadenie pre seniorov (PSS)

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z., a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Pred podaním žiadosti do Zariadenia pre seniorov si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení Mestského úradu, alebo Obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave – Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na mestskom, alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. MsÚ/Obec vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa, si občan podá osobne, alebo písomne Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb – príloha č.4 v našej liečebni Sv. Filomény podľa druhu služby, na ktorú má vydané rozhodnutie.

Postup pre špecializované zariadenie (PSS)

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z., a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pred podaním žiadosti do Zariadenia pre seniorov si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení VUC v mieste trvalého bydliska (v našom prípade sa jedná o Prešovský samosprávny kraj). Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave – Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

 • Tlačivá môžete nájsť na webových stránkach VÚC, alebo priamo si ich vyzdvihnúť na VÚC.
 • VÚC vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa, si občan podá osobne, alebo písomne Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb príloha č.4 v našej Liečebni sv. Filomény podľa druhu služby, na ktorú má vydané rozhodnutie.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre ZpS a ŠZ musí obsahovať nasledovné prílohy:

 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu (žiadané od VÚC/MsÚ/Obec)
 • Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
 • Rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony), Uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka
 • Doklady o majetkových pomeroch/Vyhlásenie o majetku príloha č.5
 • Iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy

Kontakt: