Mobilný hospic

Mobilný hospic (MOHO)

S naším špecializovaným tímom zabezpečujeme integrálnu zdravotnú starostlivosť pacientom s chronickou nevyliečiteľnou, pokročilou a progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním, ktorí túžia stráviť záver svojho života vo svojom domácom prostredí.

Čo v mobilnom hospici ponúkame?

 • zmierňovanie utrpenia – liečebné postupy vedú k zmierneniu bolesti a iných nepríjemných prejavov choroby, k udržaniu najvyššej možnej kvality života pacienta až do jeho smrti. Nejde o násilné predlžovanie života, ale ani jeho predčasné ukončenie eutanáziou
 • rešpektovanie jeho dôstojnosti – individuálny prístup k pacientovi, rešpektovanie jeho priania, starostlivosť o fyzické, sociálne, psychické, spirituálne potreby a telesnú hygienu pacienta
 • sprevádzanie pacienta a jeho rodiny – snažíme sa zabezpečiť, aby v posledných chvíľach pacient nezostal sám, necítil sa opustený

Aký pacient patrí do mobilnej hospicovej starostlivosti?

 • onkologický pacient s nevyliečiteľným, aktívne progredujúcim nádorovým ochorením
 • pacient s progredujúcim neurodegeneratívnym ochorením, pacient s progredujúcim demyelinizačným ochorením, pacient s progredujúcou neuromuskulárnou dystrofiou (parkinsonova choroba, scelorosis multiplex, amyotrofická laterálna skleróza, muskulárna dystrofia, následky devastujúcich poškodení mozgu)
 • pacient po cievnej mozgovej príhode – imobilný, s dysfágiou, s kontraktúrami, s ťažkým neurologickým deficitom, infekciami
 • perzistentný vegetatívny stav (coma vigile)
 • pacient s chronickými chorobami v terminálnom štádiu (chronické srdcové zlyhávanie, ischemická choroba srdca, arytmie, chronická obštrukčná choroba pľúc, intersticiálne ochorenia pľúc, ochorenia pečene, chronická obličková choroba, reumatické ochorenia, AIDS)
 • geriatrický pacient: polymorbidný, krehký, dementný, s geriatrickými syndrómami, s chronickou muskuloskeletálnou bolesťou
 • pacient so závažnými bolesťami neonkologického pôvodu, ktorého nemožno nastaviť na analgetickú liečbu ambulantne

Kto sa o pacienta stará?

 • tím mobilného hospicu: lekár, zdravotné sestry, sociálny pracovník, psychológ a duchovný
 • rodina, ktorá sa rozhodne svojho chorého blízkeho sprevádzať do konca života v jeho prirodzenom domácom prostredí
 • tím mobilného hospicu: lekár, zdravotné sestry, sociálny pracovník, psychológ a duchovný
 • rodina, ktorá sa rozhodne svojho chorého blízkeho sprevádzať do konca života v jeho prirodzenom domácom prostredí

Čo všetko zabezpečuje tím mobilného hospicu?

 • prichádzame k chorému domov podľa potreby, keď nás telefonicky kontaktujú príbuzní, zvyčajne raz týždenne
 • nastavujeme optimálnu liečbu, zameranú na zmiernenie bolesti a príznakov ochorenia
 • zaisťujeme odborné zdravotnícke výkony, ktoré možno v domácom prostredí vykonávať, a to:
  – aplikáciu infúznej terapie
  – enterálnu výživu
  – ošetrovanie všetkých vstupov
  – ošetrovanie stómie a dekubitov
  – preväzy rán
  – kontinuálnu aplikáciu opiátov
  – kyslíkovú terapiu
  – poskytujeme rady v sociálnej oblasti
  – psychologickú podporu
  – duchovnú podporu
  – požičiavame potrebné kompenzačné pomôcky
  – odborne aj ľudsky podporujeme rodiny v ich neľahkej každodennej starostlivosti o ich blízkych
  – prichádzame na pozostalostné návštevy a sprevádzame rodiny v ťažkých chvíľach aj po smrti ich blízkeho;
  – pacient a jeho rodina má k dispozícii telefónne číslo, na ktorom sa dovolajú slúžiacemu tímu 24 hodín denne.

Ako požiadať o starostlivosť?

 • emailom (moho@liecebnavranov.sk), telefonicky (0911 911 066 / 0911 911 088) alebo osobnou návštevou v hospici (Liečebňa sv. Filomény, Domašská 670/4, Vranov n/T.) v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.
 • na tejto stránke nájdete formulár, ktorý si stiahnite: Žiadosť o prijatie do mobilného hospicu (ďalej len „žiadosť „), ktorého časťou je poučenie a informovaný súhlas pacienta
 • vyžiadajte si odporučenie ošetrujúceho lekára na hospicovú starostlivosť (ďalej len „výmenný lístok“)
 • vyplníte formulár žiadosti a podpísaný ho prinesiete do hospicu, príp. vám s jeho vyplnením v hospici pomôžeme
 • spolu so žiadosťou prinesiete aj výmenný lístok a zdravotnú dokumentáciu pacienta
 • o prijatí pacienta rozhoduje tím mobilného hospicu – lekár, sestra, sociálny pracovník; lekár na základe odporučenia ošetrujúceho lekára
 • v prípade, že sa nedá pokračovať v poskytovaní domácej hospicovej starostlivosti, môže byť pre vás výhodou možnosť umiestnenia pacienta do nášho lôžkového hospicu (od 1.1.2023)

Podmienky prijatia:

 • záverečné (terminálne) štádium ochorenia, keď už bola ukončená aktívna (napr. onkologická) liečba
 • vhodné domáce prostredie, kde existuje aspoň jedna osoba, ktorá je schopná celodennej starostlivosti o pacient
 • informovaný a slobodný súhlas pacienta, ak je možný
 • vyplnená Žiadosť o prijatie do mobilného hospicu
 • miesto bydliska chorého do 40 km od Vranova n/T

Možnosť požičania kompenzačných pomôcok.

 • Na obdobie poskytovania domácej hospicovej starostlivosti vám hospic môže požičať tieto pomôcky:
  – polohovaciu posteľ
  – antidekubitný matrac
  – chodítko, G aparát
  – WC kreslo
  – kyslíkový koncentrátor
  – odsávačku
  – infúzny striekačkový dávkovač

Ako je to s platením?

 • prevádzka mobilného hospicu je pre pacientov bezplatná
 • časť nákladov hradí zdravotná poisťovňa, zvyšok je vykrytá viaczdrojovým financovaním (prevažne dobrovoľnými príspevkami), možno ho podporiť akoukoľvek peňažnou čiastkou na transparentný účet vedený vo Fiobanke: IBAN: SK63 8330 0000 0083 3083 3095

Kontakt:

Informačné video

O čom je domáca hospicová starostlivosť sa môžete dozvedieť i z pútavých slov pani Jany Sieberovej, zakladateľky mobilných hospicov v Čechách – z prostredia, kde tím nášho mobilného hospicu absolvoval prípravnú stáž