Jednou z možností ako nás podporiť je

stať sa dobrovoľníkom

Dobrovolnictvo v liečebni

Dobrovoľníctvo v Liečebni sv. Filomény – Čo je dobrovoľníctvo a prečo sa pridať k nám?

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávaš vo svojom voľnom čase, v prospech niekoho iného mimo členov tvojej rodiny a domácnosti a bez nároku na finančnú odmenu. Dobrovoľníctvom venuješ časť svojho voľného času, vedomostí a schopností a za to môžeš získať osobnostný a profesionálny rast, pocit zadosťučinenia, niekedy nové kontakty, priateľstvá a hlavne kopec nových skúsenosti.

Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhaš alebo zlepšuješ život vôkol seba, ale tým prínosy takejto činnosti nekončia. Vďaka dobrovoľníctvu môžeš získať zručnosti potrebné pre lepšie uplatnenie sa (napríklad sa zlepšiť pri práci s počítačom alebo inými nástrojmi, zdokonaliť sa v organizačných, komunikačných či prezentačných schopnostiach), rozšíriť si okruh kontaktov, zvýšiť svoju sebadôveru, cítiť, že si potrebný a potrebná.

Okrem toho, že niekomu pomôžeš, si zároveň môžeš zvýšiť svoje šance vrátiť sa na trh práce, posunúť sa v kariére alebo si rozšíriť okruh priateľov.

V liečebni sv.Filomény nám dobrovoľníčky pomáhajú prácou na vrátnici a pri organizovaní rôznych podujatí. Taktiež nám poskytujú kadernícke služby, no starajú sa aj o duševnú pohodu pacientov a prijímateľov SS, či uz napríklad čítaním kníh, modlitbou alebo úprimným rozhovorom. Možností je ešte oveľa viac. Ak ťa to zaujalo, pridaj sa k nám..

Dobrovoľníčky Nina, Soňa,Tereza,Soňa, Bibiana, Silvia, Beáta a ďalší sú pripravení na spoluprácu možno práve s tebou..

Kontaktuj nás buď telefonicky na 0911911312 alebo prostredníctvom formuláru, ktorý nájdete nižšie.

Dobrovoľníci

Dotazník pre dobrovoľníka

Milá uchádzačka, milý uchádzač,

keďže ste prejavili záujem o dobrovoľnícku prácu v Liečebni sv. Filomény vo Vranove n.T, radi by sme Vám položili niekoľko otázok. Vašimi odpoveďami nám zároveň pomôžete utvoriť si celistvejší obraz o Vás, ako o potenciálnom dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke. Všetky Vaše odpovede považujeme za dôverné.
Formular
Práca na PC:
1. V súčasnosti ste:
2. Aké je Vaše najvyššie ukončené vzdelanie (špeciálne znalosti alebo kvalifikácia)?
4. Ako ste sa o nás dozvedeli?
6. Čo od dobrovoľníckej práce očakávate? Ako si ju predstavujete?
8. O aké druhy dobrovoľnej práce máte záujem?
9. Ak ste sa rozhodli navštevovať prijímateľov sociálnych služieb, chorých pacientov, či sprevádzať umierajúcich:

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Dotknutá osoba, v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 udeľujem súhlas prevádzkovateľovi Liečebni sv. Filomény, Domašská 670/4, 09302 Vranov n. T. na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú alebo do odvolania súhlasu z mojej strany. Prevádzkovateľ spracúva mnou poskytnuté osobné údaje pre účely: zasielania informatívnych e-mailov o možnej spolupráci, aktivitách a činnostiach Liečebne sv. Filomény Vranov n. T.
Rozsah poskytnutých osobných údajov: Titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, email, telefón
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.