Hospic info

Liečebňa sv. Filomény

Ak rodinná alebo sociálna situácia nedovoľuje starostlivosť o pacienta v domácom prostredí, ponúkame Vám od januára 2023 starostlivosť v našom ústavom zdravotníckom zariadení (lôžkový hospic). K dispozícii máme 19 hospicových lôžok v jedno a dvojposteľových izbách, ktoré poskytujú súkromie pacientom a ich blízkym (možnosť prístelkov). Návštevy v hospici sú časovo neobmedzené, rešpektujú však liečebný poriadok. Zdravotná starostlivosť je v pobytovom zariadení hradená zo zdravotného poistenia, za doplnkové služby (strava, energie, upratovanie, pranie, žehlenie) si pacient platí primeraný denný príspevok za vzniknuté náklady.

Na čom si hospic zakladá?

 • na rešpektovaní dôstojnosti človeka, individuálnom prístupe k pacientovi a jeho rodine, domácom prostredí a láskavom prístupe paliatívneho tímu v hospici

Čo je to paliatívna starostlivosť?

 • paliatívna starostlivosť, ktorú Liečebňa sv. Filomény ponúka, je zameraná na zmierňovanie utrpenia človeka. Kvalita existencie a dôstojná rozlúčka so životom je pre nás esenciálnou prioritou v starostlivosti o našich pacientov. Nejde o násilné predlžovanie života, ale ani jeho predčasné ukončenie eutanáziou. Jej cieľom je, aby pacient a jeho najbližší neostali v posledných chvíľach sami a bez pomoci, necítili sa opustení. Súčasťou našej starostlivosti sú liečebné postupy vedúce k zmierneniu bolesti a iných nepríjemných prejavov choroby, starostlivosť o fyzické, sociálne, psychické, spirituálne potreby a telesnú hygienu pacienta.

Komu je naša starostlivosť určená?

 • Indikáciou na hospicovú starostlivosť je progredujúce a nevyliečiteľné ochorenie v terminálnom štádiu, ktoré vyžaduje dennú lekársku a ošetrovateľskú intervenciu. Prognóza dožitia týchto pacientov je ohraničená, zväčša nepresahuje 6 mesiacov. Cieľovou skupinou je:
  – onkologický pacient s nevyliečiteľným, aktívne progredujúcim ochorením
  – pacient s progredujúcim neurodegeneratívnym, demyelinizačným ochorením, neuromuskulárnou dystrofiou (Parkinsonova choroba, Sclerosis multiplex,
  – pacient s Amyotrofickou laterálnou sklerózou, muskulárna dystrofia, následky devastujúcich poškodení mozgu)
  – pacient po cievnej mozgovej príhode – imobilný, s dysfágiou, s kontraktúrami, s ťažkým neurologickým deficitom, infekciami
  – perzistentný vegetatívny stav (coma vigile)
  – pacient s chronickými chorobami v terminálnom štádiu (chronické srdcové zlyhávanie, ischemická choroba srdca, arytmie, chronická obštrukčná choroba pľúc
  – pacient s intersticiálným ochorením pľúc, ochorenia pečene, chronická obličková choroba, reumatické ochorenia, AIDS)
  – geriatrický pacient: polymorbidný, krehký, dementný, s geriatrickými syndrómami, s chronickou muskuloskeletálnou bolesťou
  – pacient so závažnými bolesťami neonkologického pôvodu, ktorého nemožno nastaviť na analgetickú liečbu ambulantne. 

Podmienky prijatia:

 • Pre prijatie od hospicového zariadenia je potrebné klinické zhodnotenie a dokumentovaná indikácia paliatívneho pacienta alebo terminálneho štádia jeho závažného ochorenia odosielajúcim lekárom, resp. zdravotníckym pracovníkom.

Kontakt: