Liečebňa sv. Filomény

Novinky v sociálnom zariadení

Neoddeliteľnou súčasťou sociálnej pomoci je poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb. Ide o celoročné pobytové zariadenie s kombináciou špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov.
V zariadení sa poskytuje komplexná opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť fyzickým osobám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia (Parkinsonský syndróm, Alzheimerova choroba a iné typy demencie) a z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti IV.,V., VI.).